ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-10-31

Ogłoszono dnia: 2018-10-31 przez Grażyna Tomaszewska

Termin składania dokumentów: 2018-11-13 11:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Id ogłoszenia: OR.2111.1.2018

Zlecający: Starosta Międzyrzecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2018.1458 z późn. zmianami)
 8. nieposzlakowana opinia oraz nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 9. znajomość przepisów ustaw: o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy, o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy, Kpa
 10. umiejętność obsługi komputera
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość problematyki organizacji i zarządzania PUP
 2. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 3. umiejętność prawidłowej organizacji pracy, stosowania prawa w praktyce, podejmowania decyzji, działania i pracy w sytuacjach stresowych
 4. samodzielność w rozwiązywaniu problemów, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, komunikatywność
 5. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolność negocjowania

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawowanie nadzoru nad działalnością i organizowanie pracy jednostki, a w szczególności:
 1. kierowanie całokształtem działalności PUP w ramach posiadanych uprawnień i reprezentowanie go na zewnątrz
 2. planowanie, kreowanie kierunków działania i organizowanie pracy PUP
 3. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę oraz prowadzenie polityki kadrowej
 4. promocja i rozwijanie usług PUP
 5. zarządzanie mieniem PUP
 6. właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostce funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej oraz pełnego wykorzystania istniejącej bazy
 7. prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz związanych z planowaniem wydatków budżetowych
 8. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych
 9. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w zakresie posiadanych uprawnień
 10. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń na podstawie upoważnienia Starosty
 11. współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, innymi instytucjami, organizacjami poza­rzą­do­wy­mi oraz partnerami rynku pracy
 12. zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce oraz bieżąca ocena jej funkcjonowania
Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
 1. Odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności
 2. Odpowiedzialność za zabezpieczenie warunków zachowania tajemnicy państwowej i służbowej

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy na stanowisku: zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, praca przy monitorze

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum vitae
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 5. Ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności
 6. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Urzędu Pracyw Międzyrzeczu
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie o niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2018.1458 z późn. zmianami)
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.2018.1000 z późniejszymi zmianami).
Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku będzie zobowiązana do dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-13 11:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (pokój nr 106, I piętro) lub
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.
Na kopercie lub w tytule przesyłek elektronicznych należy umieścić napis: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. Zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej starostwa.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe, 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Klauzula informacyjna RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 08:28:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Tomaszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 09:25:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Melonek Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 09:26:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Melonek Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 14:01:23
Artykuł był wyświetlony: 1489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu