ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Od podinspektora do głównego specjalisty

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Starosty

Data udostępnienia: 2019-01-03

Ogłoszono dnia: 2019-01-03 przez Grażyna Tomaszewska

Termin składania dokumentów: 2019-01-14 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Id ogłoszenia: OR.2110.1.2019

Zlecający: Starosta Międzyrzecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 3-letni staż pracy, dla głównego specjalisty 4-letni
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. nieposzlakowana opinia oraz nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 8. znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Prawo o stowarzyszeniach, o sporcie, o fundacjach, o dostępie do informacji publicznej, o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, o ochronie danych osobowych, prawo prasowe oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office (MS Word, MS Excel), obsługa poczty elektronicznej
 2. komunikatywność w mowie i piśmie
 3. umiejętność prawidłowej organizacji pracy oraz stosowania prawa w praktyce
 4. obowiązkowość, samodzielność, staranność, rzetelność, dokładność
 5. umiejętność działania w zespole i w sytuacjach stresowych
 6. umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa administracyjna Zarządu Powiatu
 2. udostępnianie obywatelom uchwał, projektów i innych dokumentów wynikających z realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Zarząd Powiatu
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę
 5. prowadzenie spraw dotyczących fundacji
 6. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi Staroście
 7. budowanie relacji z mediami i reprezentowanie stanowiska władz w środkach masowego przekazu
 8. tworzenie tekstów informacyjnych, reagowanie na krytykę prasową
 9. budowanie strategii komunikacji medialnej urzędu
 10. umieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu oraz na profilach portali społecznościowych powiatu i starostwa
 11. bieżąca obsługa informatorów prasowych starostwa zamieszczanych w mediach
 12. bieżący monitoring mediów
 13. wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej starostwa informacji podlegających udostępnieniu z zakresu tematyki prac Zarządu Powiatu, oświadczeń majątkowych oraz innych należących do zakresu czynności
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych przekazanej do Biura Starosty przez Wydział Finansów w celu ich potwierdzenia w postępowaniu sądowym i ich wyegzekwowania oraz bieżące sygnalizowanie zagrożeń nieterminowego ich dochodzenia
 15. przygotowywanie decyzji i pism związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych nieprzypisanych innym komórkom organizacyjnym starostwa
 16. przygotowywanie i przekazywanie do wysyłki korespondencji dotyczącej spraw prowadzonych przez dyrektora Biura Starosty
 17. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów Biura Starosty
Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
 1. odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności
 2. odpowiedzialność za zabezpieczenie warunków zachowania tajemnic ustawowo chronionych
 3. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze ustalonym zakresem czynności oraz procedurami i regulaminami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy na stanowisku: I piętro budynku, praca przy monitorze, oprogramowanie stosowane w starostwie oraz dostęp do programu informacji prawnej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum vitae
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 4. Ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie wymienionego stanowiska
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.2018.1000 z późniejszymi zmianami).
Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku będzie zobowiązana do dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-14 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (pokój nr 106, I piętro) lub
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.
Na kopercie lub w tytule przesyłek elektronicznych należy umieścić napis: „Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Biurze Starosty”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty aplikacyjne nie wykorzystane w procesie naboru zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej starostwa.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe, 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 12:29:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Tomaszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 12:49:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Melonek Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 12:50:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Melonek Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 11:44:10
Artykuł był wyświetlony: 907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu