ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Data udostępnienia: 2018-10-29

Ogłoszono dnia: 2018-10-29 przez Grażyna Tomaszewska

Termin składania dokumentów: 2018-11-13 11:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2018

Id ogłoszenia: OR.2110.2.2018

Zlecający: Wicestarosta Międzyrzecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku budowlanym, drogowym lub administracyjnym
 2. Co najmniej półroczny staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Nieposzlakowana opinia oraz nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 8. Znajomość ustaw o samorządzie powiatowym i o pracownikach samorządowych, przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office (MS Word, MS Excel), obsługa poczty elektronicznej
 2. Komunikatywność w mowie i piśmie
 3. Umiejętność prawidłowej organizacji pracy oraz stosowania prawa w praktyce
 4. Obowiązkowość, samodzielność, staranność, rzetelność
 5. Umiejętność działania w zespole i w sytuacjach stresowych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie interesantom właściwych informacji z zakresu pracy Wydziału lub też wskazanie zainteresowanym właściwego Organu lub Wydziału
 2. Przygotowywanie wezwań do uzupełnienia wniosków niekompletnych pod względem formalnoprawnym w trybie Kpa
 3. Podpisywanie na dokumentach dotyczących: pobierania opłat skarbowych, o prawomocności decyzji administracyjnych, potwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem, dokumentów stanowiących załączniki do pism, zaświadczeń i decyzji
 4. Analiza wniosków wraz z dokumentami dotyczącymi spraw związanych z:- zatwierdzaniem i udzielaniem pozwoleń na budowę,- wykonaniem robót budowlanych oraz budowę w formie zgłoszeń,- zmianą sposobu użytkowania,- wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali
 5. Sprawdzanie projektu budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownej decyzji administracyjnej, a w przypadku naruszeń wymagań ustawy Prawo budowlane przygotowanie postanowień o nałożeniu obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości określonych terminem ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę wraz z procedurą poprzedzającą
 6. Przeprowadzanie stosownych postępowań wynikających z Kpa
 7. Przygotowanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwe określenie kategorii obiektu budowlanego oraz nałożenie inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora nadzoru autorskiego na obiekty, które tego wymagają
 8. Przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na innego inwestora
 9. Analiza wniosku i właściwa kwalifikacja, przygotowanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku projektowanych istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
 10. Niezwłoczne załatwianie spraw związanych z zatwierdzeniem projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę ze szczególnym przestrzeganiem terminu określonego w art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane
 11. Sporządzanie sprawozdawczości oraz określonych informacji w zakresie wykonywanych obowiązków na tym stanowisku
 12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, instrukcją kancelaryjną i innymi przepisami szczególnymi
 13. Rejestracja korespondencji (pism, wniosków).14. Codzienny odbiór i przekazywanie dokumentów-korespondencji
Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
 1. odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności
 2. odpowiedzialność za zabezpieczenie warunków zachowania tajemnicy państwowej i służbowej

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy na stanowisku: parter budynku, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, praca przy monitorze

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum vitae
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 4. Ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie wymienionego stanowiska
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.2018.1000 z późniejszymi zmianami).
Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku będzie zobowiązana do dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-13 11:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (pokój nr 106, I piętro) lub
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
Na kopercie lub w tytule przesyłek elektronicznych należy umieścić napis: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. Zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej starostwa.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe, 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Klauzula informacyjna RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2018-10-29 14:22:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Tomaszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-29 15:13:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Melonek Data udostępnienia informacji: 2018-10-29 15:13:50
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Melonek Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 11:16:54
Artykuł był wyświetlony: 1181 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU