ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-27 2019-03-15 10:30:00 Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu unieważniony
 • SIWZ (PDF, 573.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 26.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 181.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 215.2 KiB)
2 2018-11-02 2018-11-13 12:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującego unieważniony
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 745 KiB)
 • Zał. 1A - Szczegółowa specyfikacja zamówienia (PDF, 403.6 KiB)
 • Zał. 1B - Formularz rzeczowo-cenowy (DOCX, 287 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 373.6 KiB)
 • Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 251.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 635.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 162.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 196 KiB)
3 2018-10-03 2018-10-11 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 244.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 183.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 121 KiB)
 • Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (PDF, 167.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 148.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 131.8 KiB)
4 2018-09-21 2018-10-08 10:00:00 Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 4 000 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji unieważniony
 • SIWZ (PDF, 132.9 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 151.6 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 187 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 120.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej (PDF, 174.3 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 571.8 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 352.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Wykaz zaangażowań (PDF, 149.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 195.1 KiB)
5 2018-09-20 2018-09-28 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej Rokitno 58, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem na wózek inwalidzki, fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2018 r. unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 129.1 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 154.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 115.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 151.2 KiB)
6 2018-08-24 2018-09-10 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 61 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 191.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 169.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 205.4 KiB)
7 2018-03-20 2018-04-04 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 438.5 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 276 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.8 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 2 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 172.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 166.4 KiB)
8 2018-02-09 2018-03-16 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 276 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.8 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 215.2 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 188.2 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 359.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 164.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 168.7 KiB)
9 2018-02-08 2018-02-26 10:00:00 Rozbudowa sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu unieważniony
 • SIWZ (PDF, 291.2 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (PDF, 74 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 149.8 KiB)
 • Zał. 2a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 185.3 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (PDF, 262.7 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 111.6 KiB)
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej (PDF, 49.1 KiB)
 • Zał. 6 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 50.4 KiB)
 • Zał. 7 - Wykaz osób (PDF, 46.9 KiB)
 • Zał. - Dokumentacja techniczna (ZIP, 8.9 MiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty budowlane (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. - Rzuty pomieszczeń (PDF, 853.2 KiB)
 • Zał. - System zarządzania ruchem klientów (PDF, 253.3 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 157.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 471.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 681.5 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 201.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowaniu (PDF, 258 KiB)
10 2017-12-22 2018-01-08 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 275.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.3 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 3.8 MiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (PDF, 120.5 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (2) (PDF, 51.2 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (3) (PDF, 120.7 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 261.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 175.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu