ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja użytków gruntowych

Wydział Geodezji i Katastru

Arkusz Organizacyjny

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Awans zawodowy nauczycieli - uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Organizacyjny

Geologia i górnictwo - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż na obszarze nie przekraczającym pow. 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3 metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych

Wydział Ochrony Środowiska

Geologia i górnictwo - Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Wydział Ochrony Środowiska

Geologia i górnictwo - Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Wydział Ochrony Środowiska

Gospodarowanie odpadami - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów związane z eksploatacją instalacji

Wydział Ochrony Środowiska

Gospodarowanie odpadami - Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Gospodarowanie odpadami - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Leśnictwo - Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Wydział Ochrony Środowiska

Leśnictwo - Przyznanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydział Ochrony Środowiska

Leśnictwo - Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożary lub klęski żywiołowe spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażających trwałości lasów

Wydział Ochrony Środowiska

Leśnictwo - Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie tego charakteru (dotyczy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa)

Wydział Ochrony Środowiska

Leśnictwo - Zaświadczenie dotyczące objęcia działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu

Wydział Ochrony Środowiska

Leśnictwo - Zmiana lasu na użytek rolny dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

Wydział Ochrony Środowiska

Łowiectwo - Wydanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę

Wydział Ochrony Środowiska

Łowiectwo - Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wydział Ochrony Środowiska

Łowiectwo - Zezwolenie na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia

Wydział Ochrony Środowiska

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego” oraz tytułu „Zasłużony Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”

Biuro Zarządu i Rady

Nadawanie działek dożywotnich na własność na rzecz byłego rolnika lub jego zstępnego, który nieruchomość tą użytkuje

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Nadawanie działek siedliskowych na własność na rzecz właściciela budynków, znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 roku

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Nagrody Starosty Międzyrzeckiego za promowanie Powiatu Międzyrzeckiego

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Ochrona i promocja zdrowia

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Ochrona przyrody - Uzyskanie zezwolenia na usunięcie (przesadzenie) drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

Wydział Ochrony Środowiska

Opłata skarbowa

Wydział Geodezji i Katastru

Opłaty skarbowe

Wydział Architektury i Budownictwa

Organizacja sportu w powiecie

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

OSK - Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydanie lub przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział Komunikacji i Dróg

OSK - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji i Dróg

Patronat Starosty Międzyrzeckiego

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Powietrze - Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wydział Ochrony Środowiska

Powietrze - Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji

Wydział Ochrony Środowiska

Powietrze - Zezwolenie upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji

Wydział Ochrony Środowiska

Pozwolenia na budowę - Informacja o in​westycjach mogących ​mieć wpływ na środowisko

Wydział Architektury i Budownictwa

Pozwolenia na budowę - Przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

Wydział Architektury i Budownictwa

Pozwolenia na budowę - Zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Pozwolenia na budowę - Zmiana warunków pozwolenia na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Pozwolenia na rozbiórkę

Wydział Architektury i Budownictwa

Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych Bledzew, Goruńsko, Nowa Wieś, Osiecko, Pniewo, Sokola Dabrowa, Trzebiszewo, Stary Dworek, Zemsko, Dobrojewo, Gościnowo, miasto Skwierzyna, Murzynowo, Świniary - od dnia 1 września 2020 r.

Wydział Ochrony Środowiska

Prawo jazdy - Międzynarodowe prawo jazdy w zakresie posiadanych uprawnień

Wydział Komunikacji i Dróg

Prawo jazdy - Potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej

Wydział Komunikacji i Dróg

Prawo jazdy - Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Wydział Komunikacji i Dróg

Prawo jazdy - Wymiana prawa jazdy (zmiana danych)

Wydział Komunikacji i Dróg

Prawo ochrony środowiska - Pozwolenie zintegrowane

Wydział Ochrony Środowiska

Promocja powiatu

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Publiczny transport drogowy - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zmiana zezwoleń

Wydział Komunikacji i Dróg

Publiczny transport drogowy - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zmiana zezwoleń

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków, ssaków (art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Wydział Ochrony Środowiska

Rejestracja pojazdów - Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Nowe tablice rejestracyjne z nowym numerem - zniszczenie, utrata

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Odbiór dokumentu zatrzymanego przez Policję

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Odbiór dowodu rejestracyjnego (stałego)

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Rejestracja pojazdu nowego (salon, sklep) - rezerwacja on-line (rezerwacja internetowa)

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - rezerwacja on-line (rezerwacja internetowa)

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Rejestracja pojazdu używanego (przerejestrowanie) - rezerwacja on-line (rezerwacja internetowa)

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Rejestracja warunkowa - pojazd sprowadzony z zagranicy - rezerwacja on-line (rezerwacja internetowa)

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wpis adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wtórnik nalepki legalizacyjnej

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wtórnik tablic rejestracyjnych (bez zmiany numeru) - zniszczenie, utrata

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wydanie zaświadczenia lub kserokopii dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wtórnik dokumentu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Zmiana adresu w dowodzie rejestracyjnym

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Zmiana danych technicznych, rodzaju pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Zmiana lub nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy lub tabliczki znamionowej

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów - Zmiana w dowodzie rejestracyjnym nazwiska, nazwy właściciela

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wydział Ochrony Środowiska

Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy

Wydział Architektury i Budownictwa

Rybactwo - Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych - Zezwolenie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Wydział Ochrony Środowiska

Rybactwo - Wydanie karty łowiectwa podwodnego

Wydział Ochrony Środowiska

Rybactwo - Wydanie karty wędkarskiej

Wydział Ochrony Środowiska

Samodzielność lokalu

Wydział Architektury i Budownictwa

Skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Skierowanie nieletnich zgodnie z postanowieniem sądu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

SKP - Uprawnienia imienne dla diagnostów

Wydział Komunikacji i Dróg

SKP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji i Dróg

Spółki wodne

Wydział Ochrony Środowiska

Sprawy konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Stypendia Starosty Międzyrzeckiego dla uzdolnionych uczniów

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Transport drogowy - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy: otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie zdolności finansowej przez przewoźnika

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Wygaszenie lub zawieszenie uprawnień do wykonywania transportu drogowego

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Zgłaszanie zmian dotyczących uprawnień transportowych (licencje i zezwolenia)

Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy - Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Wydział Komunikacji i Dróg

Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro Zarządu i Rady

Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro Zarządu i Rady

Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – uzyskanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro Zarządu i Rady

Uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro Zarządu i Rady

Udostępnianie protokołów z posiedzeń Rady Powiatu

Biuro Zarządu i Rady

Udostępnianie uchwał Rady Powiatu

Biuro Zarządu i Rady

Ustalenie kierunku rekultywacji, uznanie rekultywacji gruntów rolnych za zakończoną

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w ramach art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Wydział Komunikacji i Dróg

Uzyskanie zgody na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów jeżeli użytkownik wieczysty lub właściciel nie wyraża na to zgody

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Weryfikacja operatów technicznych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wniosek o dostęp do trybu chronionego przy pomocy platformy GEOPORTAL

Wydział Geodezji i Katastru

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział Ochrony Środowiska

Wnioski i informacje Wydzialu

Wydział Architektury i Budownictwa

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Biuro Zarządu i Rady

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (finansowa) - Otwarte Konkursy Ofert

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pozafinansowa)

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, kopia mapy ewidencyjnej, rejestr cen i wartości nieruchomości

Wydział Geodezji i Katastru

Wydawanie zaświadczeń o ustaleniu powierzchni mieszkalnej celem ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok, szczątków, urn z prochami Polaków zmarłych za granicą, których pochowanie ma nastąpić na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

Wydział Organizacyjny

Wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego/postępowania wymiennego

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Zamówienie mapy zasadniczej nieaktualizowanej do celów opiniodawczych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zarządzanie ruchem na drogach - Uzgadnianie tras imprez o charakterze religijnym z kościołami i związkami wyznaniowymi

Wydział Komunikacji i Dróg

Zarządzanie ruchem na drogach - Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny)

Wydział Komunikacji i Dróg

Zarządzanie ruchem na drogach - Zatwierdzenia czasowej/stałej organizacji ruchu, opiniowane stałej/czasowej organizacji ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Wydział Architektury i Budownictwa

Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na podstawie art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Zezwolenie na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej klasy I, II, III a, III b, gruntów pochodzenia organicznego klas IV a, IV b, V, VI, gruntów pod stawami rybnymi oraz za grunty wymienione wart.2 ust.1 pkt 6–9

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Katastru

Zgłoszenie i rejestracja szkoły/placówki niepublicznej

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwoleń na budowę - zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwoleń na budowę - zgłoszenia o zamiarze rozbiórki obiektu nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie, przygotowanie, odbiór materiałów do roboty geodezyjnej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zgoda na wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego

Biuro Gospodarki Nieruchomościami