ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta organizacji pozarządowej

Wyniki otwartego kon​kursu ofert na reali​zację zadań pożytku ​publicznego w 2014 roku​

Ogłoszenie o konkurs​ie ofert na realizację zadań publicznych​ w 2014 roku​

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckie​go z organizacjami pozarządowym i i podmiotami prowadzącymi ​działalność pożytku ​publicznego na 2014 ​rok​

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2013 rok

Program współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Nawigacja między stronami listy informacji